Intrum palieka Baltijos šalių rinkas. Aktiva finansinė grupė įgyja Baltijos šalių įmones 

Daugiau informacijos > 

Privatumo politika

„Intrum“ atsakingai saugo visų duomenų subjektų, su kuriais turi santykių savo veikloje, privatumą, nepaisant to, ar asmens duomenis tvarkome savo vardu, ar tai darome kitų asmenų pavedimu. Mums svarbu užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie tai kokius asmens duomenis mes tvarkome, kodėl tai darome ir kokios yra jų teisės. Todėl mes prašome atidžiai perskaityti šią privatumo politiką, kurioje pateikta informacija apie tai, kaip „Intrum“ tvarko jūsų asmens duomenis.

Kodėl mes gauname ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

Kai esate sudarę sutartį su kita šalimi ir nevykdote savo finansinių įsipareigojimų, kita šalis gali pasitelkti Intrum skolos administravimui ir teisėtai perduoti jūsų asmens duomenis; Intrum gali būti įsigijusi reikalavimo teisę į jūsų skolą ir  administruoja  skolą ar jos dalį; Intrum gali būti pavesta administruoti jūsų finansinį įsipareigojimą, parduoti jūsų turtą ar teikti panašias  paslaugas. Tam, kad galėtumėme tinkamai teikti šias paslaugas, mums būtina tvarkyti jūsų asmens duomenis.

Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis tik turėdami tinkamą teisinį pagrindą. Skolos administravimas padeda ginti viešąjį interesą ir mes turime teisėtą interesą tvarkyti jūsų duomenis, nes jūsų atvejis yra teisėtai perduotas mums. Atsižvelgiant į tai, kad tvarkyti jūsų duomenis būtina siekiant administruoti skolą, mums nereikia gauti jūsų sutikimo dėl duomenų tvarkymo, nes šiuo atveju jis nėra reikalingas. Teisėto intereso pagrindu mes taip pat galime atlikti duomenų paiešką, rezultatų vertinimą siekiant gerinti  skolų ieškojimo praktiką, taip pat rinkti duomenis iš kitų šaltinių, pvz.. kredito biuro, mūsų turimų jūsų ankstesnių skolų išieškojimo atvejų ir viešųjų registrų, tikrinti, ar mūsų tvarkomi jūsų asmens duomenys yra teisingi bei teikti duomenis kitiems duomenų gavėjams, t. y. kitiems paslaugų teikėjams, skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančioms bendrovėms ir pan. Jūsų duomenys bus tvarkomi saugiai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų nuostatų.

Mums taip pat nereikia jūsų sutikimo dėl duomenų tvarkymo reikalavimo teisės į jūsų įsiskolinimą įsigijimo atveju. Kai mes įsigyjame reikalavimo teisę į jūsų įsiskolinimą iš pradinio kreditoriaus, įsigijimo procese mes gauname nuasmenintą informaciją taip pat naudojame statistinę bei finansinę informaciją, kad galėtume įvertinti įsiskolinimų portfelių  prognozes. Įsigiję reikalavimo teisę mes tampame naujuoju kreditoriumi. Kai vėliau administruojame jūsų skolą, turime teisėtą interesą tvarkyti jūsų duomenis.

Kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?

Mums reikalingi jūsų duomenys, kad galėtume administruoti jūsų finansinį įsipareigojimą. Kad galėtume su jumis susisiekti ir saugiai bei tinkamai nustatyti jūsų asmens tapatybę mums reikalingi tokie duomenys: jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data ir kontaktiniai duomenys, t. y. adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas ir kt.

Siekiant įvertinti jūsų galimybes apmokėti skolą, įvertinti ir valdyti riziką, sudaryti mokėjimų planus ir atlikti skolos priežiūrą, mums reikalinga jūsų finansinė informacija, t. y. informacija apie mokėjimus, įsipareigojimų nevykdymą, finansinio įsipareigojimo istoriją, informaciją apie jūsų skolą, pajamas, turtą, mokėjimų istoriją ir kreditingumo vertinimą.

Siekiant geriau suprasti jūsų situaciją ir priimti tinkamą sprendimą dėl tolesnio jūsų finansinio įsipareigojimo administravimo, mums svarbu įvertinti jūsų nemokėjimo priežastis, atsižvelgiant į jūsų pateiktą informaciją, t. y. asmenines ar šeimines aplinkybes, su darbu susijusią informaciją ir kt.

Tvarkyti jūsų asmens duomenis mums taip pat būtina teisinių reikalavimų gynybai, priverstiniam vykdymui. Mes taip pat tvarkome jūsų duomenis siekdami gerinti skolų išieškojimo praktiką, pvz., atlikdami vertinimą, paremtą ankstesniu įsipareigojimų vykdymu. Siekdami gerinti aptarnavimo kokybę, nagrinėti skundus ir mokyti personalą ir užtikrinti galimybę įgyvendinti jūsų teises galime įrašyti telefoninius pokalbius. Pokalbis yra įrašomas automatiškai, bet išsaugomas tik jums sutikus. Tuo atveju, jei nesutinkate, pokalbis bus nedelsiant ištrinamas. Išskyrus atvejus kai turime pareigą juos saugoti. Pokalbių įrašai saugomi 180 kalendorinių dienų, po to sunaikinami, išskyrus atvejus, kai turime pareigą juos saugoti.

Mes galime pateikti jūsų duomenis tyrimą atliekančioms priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms, taip pat galime tvarkyti duomenis siekdami išvengti, kontroliuoti ar įrodyti sukčiavimą, pinigų plovimą ir kitas nusikalstamas veikas.

Mes galime teikti jūsų duomenis jungtines skolininkų duomenų rinkmenas tvarkančioms įmonėms (kredito biurams),  patvirtintiems tiekėjams.

Įgyvendindami socialinę atsakomybę, mes taip pat teikiame nuasmenintą statistinę informaciją, suvestines ir tyrimus, kurie gali būti sudaromi jūsų duomenų analizės pagrindu.

Mūsų turima jūsų informacija gali būti nuasmeninta ir panaudota mūsų verslo vystymo tikslui. Tačiau, siekdami užtikrinti jūsų duomenų saugumą bei  mūsų informacinių sistemų priežiūrą ir atnaujinimą, mes galime tvarkyti nenuasmenintus jūsų asmens duomenis.

Jeigu su jumis nėra sutarta kitaip ar tai nėra būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų (žr. žemiau).

Ar mes tvarkome  jūsų ypatingus asmens duomenis?

Mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų (dažnai vadinamų ypatingais asmens duomenimis, t. y. duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, jūsų sveikatos duomenų,  duomenų apie lytinį gyvenimą), jeigu su jumis nėra sutarta kitaip ar tai nėra būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Tačiau jums gali būti naudinga informuoti mus apie jūsų sveikatos būklę, neįgalumą ir (arba) pateikti kitą su asmeniniu gyvenimu susijusią informaciją, kuri turėtų įtakos jūsų galimybei įvykdyti savo finansinį įsipareigojimą. Tai mums padėtų imtis tinkamų veiksmų, atitinkančius jūsų poreikius ir reikalavimus, t. y. nustatyti jūsų mokėjimo atidėjimą, suteikti jums laiko gauti nepriklausomą konsultaciją dėl įsiskolinimo ar suderinti mokėjimų planą.

Šie duomenys bus naudojami siekiant padėti jums įvykdyti jūsų įsipareigojimus ir bus tvarkomi tik tiek, kiek reikalinga šiam tikslui pasiekti, ar kol jūs mums pranešite, kad nesutinkate su tolesniu tvarkymu, ar tai nebus būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus.

Mes turime teisę parduoti jūsų finansinį įsipareigojimą kitam kreditoriui vadovaujantis teisėtu interesu, kylančiu iš įstatymo. Šiuo tikslu mums gali būti būtina perduoti jūsų asmens duomenis,  pavyzdžiui, vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie turimą finansinį įsipareigojimą bei jo užtikrinimo priemones potencialiems pirkėjams. Potencialūs pirkėjai turi teisėtą interesą įvertinti finansinį įsipareigojimą ir administruoti jį įsigijus. Asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik tokiems potencialiems pirkėjams, kurie įsipareigoja saugoti asmens duomenų paslaptį ir tvarkyti asmens duomenis griežtai laikantis asmens duomenų apsaugos reikalavimų bei sunaikinti asmens duomenis pasibaigus konkursui.  Toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis gali tik pirkėjas, kuris tapo naujuoju kreditoriumi.

Ar privalote mums teikti savo asmens duomenis?

Jūs neprivalote mums teikti jokių asmens duomenų. Daugeliu atvejų (jei ne visais) jūsų duomenis gauname iš kitų šaltinių.

Tačiau jūs galite nuspręsti pateikti mums papildomus duomenis. Tokie duomenys gali padėti mums sprendžiant jūsų klausimą. Pavyzdžiui, jūs galite turėti priežastį, dėl ko nesumokėjote įsiskolinimo ir galite norėti pasidalinti tokia informacija su mumis, arba mums sutarus nustatyti mokėjimų planą, jūs galite pateikti papildomos informacijos, kuri padės mums sudaryti tinkamą mokėjimų planą atsižvelgiant į jūsų situacijos aplinkybes.

Ar mes teiksime jūsų asmens duomenis  kitiems?

Mes galime teikti jūsų asmens duomenis mūsų tiekėjams, kurie teikia mums paslaugas, pvz., pašto ir spausdinimo paslaugos, skambučių centro paslaugos, , teisinio atstovavimo paslaugos ir kt. Mes galime teikti jūsų asmens duomenis, įskaitant bet neapsiribojant  pokalbio įrašą ir bet kokį kitą su jumis vykdytą susirašinėjimą tiek raštu, tiek elektroninėmis priemonėmis susijusiį su jūsų atveju savo klientams (jūsų sutarties šaliai). Taip pat jūsų asmens duomenis galime teikti kredito biurams, antstoliams ir valstybės institucijoms.

Taip pat asmens duomenys, esant teisėtam duomenų teikimo pagrindui bei tikslui, gali būti perduodami kitiems tretiesiems asmenims, kai duomenų perdavimo tikslas yra reorganizavimas, verslo pardavimas.

Mūsų darbuotojai taip pat turi prieigą prie jūsų asmens duomenų. Tokiu atveju prieiga suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti nustatytus tikslus ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.

Ar jūsų asmens duomenys bus perduoti į kitą šalį?

Mes priklausome „Intrum“ įmonių grupei, todėl galime perduoti jūsų duomenis į kitą šalį. Tokiu atveju mes užtikriname jūsų duomenų apsaugą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Paprastai jūsų duomenys nebus perduoti į šalį, nepriklausančią Europos ekonominei erdvei (EEE). Tačiau tarptautinio skolos išieškojimo atveju jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų partneriui, veikiančiam tokioje šalyje. Jūsų duomenų tvarkymui galime pasitelkti trečiuosius  asmenis (paslaugų teikėjus), kurie gali vykdyti veiklą ne Europos ekonominėje erdvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV. Mes neperduosime jūsų asmens duomenų į šalis, nepriklausančias EEE, jei negalėsime užtikrinti tinkamo lygio apsaugą. Todėl mes užtikriname, kad visi duomenų gavėjai yra pasirašę ES standartines sutarties sąlygas ir įgyvendintos būtinos papildomos apsaugos priemonės, siekiant patvirtinti perdavimą, arba, kad šalis užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal duomenų apsaugos įstatymus.us.  Mes galime pateikti informaciją už šių grupių ribų norėdami užkirsti kelią sukčiavimui arba jei tai privalome padaryti pagal teisės aktų reikalavimus.

Kiek ilgai tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkysime jūsų duomenis tiek, kiek tai bus reikalinga teisėtam tikslui, dėl kurio jie buvo gauti, kiek mes turėsime teisėtą interesą juos tvarkyti, t. y., kiek reikės užtikrinti tinkamą skolų išieškojimo praktiką ar iki naikinamosios senaties termino pabaigos, kad galėtumėme apsiginti teisinių reikalavimų atveju. Mes turime pareigą saugoti jūsų duomenis tam tikrą laiko tarpą sukčiavimo, pinigų plovimo prevencijos ir nustatymo tikslais bei finansiniams auditams. Statistiniams tikslams mes tvarkome pseudonimizuotus ar nuasmenintus duomenis.

Vadovaudamiesi atsarginių duomenų kopijų saugojimo tvarka mes sunaikinsime ir jūsų duomenų atsarginę kopiją, tačiau tik tuo atveju ir tik tada, kai atsarginė kopija bus atnaujinama. Mes visiškai ištrinsime jūsų duomenis kai atsarginė kopija bus trinama pagal atsarginių duomenų kopijų saugojimo tvarką, t.y. atsarginės kopijos paprastai yra ištrinamos po vienerių metų.

Ar jums bus taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas?

Taip, nes tai yra būtina siekiant tinkamai išspręsti jūsų atvejį ir užtikrinti gerą skolų išieškojimo praktiką. Tai taip pat yra būtina norint optimizuoti mūsų veiklą ir vykdyti jūsų atvejo sprendimą kuo efektyviau ir operatyviau.

Vertinimo rezultatas parodo, kaip spręsti jūsų atvejį. Vertinimo rezultatas nustatomas automatiškai ir pagal jį nustatome, ar, pavyzdžiui, tikėtina, kad jūs galėsite sumokėti skolą, ar mums reiktų jūsų klausimą perduoti už priverstinį vykdymą atsakingam pareigūnui. Taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, mūsų vertinimu,  nesukelia teisinių ar panašių reikšmingų pasekmių jums, jis nedaro įtakos jūsų sutartinėms teisėms ir pareigoms.

Bendrais atvejais jums nebus pateiktas individualus vertinimo rezultatas, kuris buvo nustatytas jūsų atveju, bet, jeigu jūsų vertinimu, mes neteisingai išsprendėme jūsų atvejį dėl automatizuoto sprendimo priėmimo, jūs galite kreiptis į mus ir paprašyti persvarstyti jūsų vertinimo rezultatą rankiniu būdu su žmogaus įsikišimu.

Kokias teises turite?

Svarbu žinoti, kad tai yra jūsų asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome ir mes siekiame užtikrinti jūsų pasitikėjimą dėl mūsų vykdomo duomenų tvarkymo. Nors mums ir nereikia jūsų sutikimo tvarkyti jūsų duomenis, tačiau jūs turite daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Jūsų teisės. Ką tai reiškia?

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę paprašyti informacijos, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, įskaitant:

  • Kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis;
  • Kokių kategorijų asmens duomenis mes tvarkome;
  • Kam perduodame jūsų asmens duomenis;
  • Kiek ilgai saugome jūsų asmens duomenis arba tokio laikotarpio nustatymo kriterijai;
  • Kokias teises jūs turite;
  • Iš kokių šaltinių  gavome jūsų asmens duomenis (jei juos gavome ne tiesiogiai iš jūsų);
  • Ar tvarkymas apima ir automatizuotą sprendimų priėmimą (vadinamąjį profiliavimą);
  • Ar jūsų asmens duomenys buvo perduoti į šalį, nepriklausančią EEE, kaip užtikriname jūsų duomenų saugumą.

Visą aukščiau nurodytą informaciją galima rasti šioje Privatumo politikoje.

Jūs taip pat turite teisę paprašyti mūsų jūsų tvarkomų duomenų kopijos. Už papildomas kopijas gali būti taikomas nustatytas mokestis.

Teisė ištaisyti duomenis

Svarbu, kad mūsų turima informacija apie jus būtų teisinga, todėl prašome jus informuoti, jei bet kurie jūsų asmens duomenys yra neteisingi, pvz., pasikeitė jūsų pavardė ar jūs pakeitėte gyvenamąją vietą.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Jei mes tvarkome jūsų duomenis neteisėtai, pavyzdžiui, ilgiau nei reikia ar be pateisinamos priežasties, jūs galite paprašyti mūsų ištrinti šią informaciją.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę į asmens duomenų tvarkymo apribojimą, jei paprašėte ištaisyti jūsų asmens duomenis ar pareiškėte nesutikimą dėl tolesnio duomenų tvarkymo, iki kol mes įvertinsime jūsų prašymą ir patvirtinsime jūsų duomenų tikslumą (ar juos ištaisysime pagal jūsų nurodymus) ar išsiaiškinsime aplinkybes dėl jūsų nesutikimo. Tai reiškia, kad tokiu atveju mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis (išskyrus asmens duomenų saugojimą) tik turėdami jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, siekiant apsaugoti kito asmens teises arba apginti viešąjį interesą. Jūs taip pat galite paprašyti apriboti duomenų tvarkymą, jei mes tvarkome jūsų duomenis neteisėtai, bet jūs nenorite, kad juos ištintumėme.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Jūs galite nesutikti su duomenų tvarkymu, jei manote, kad mes neturime teisės tvarkyti jūsų asmens duomenis. Jūsų nesutikimo atveju mes galime toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis tik turėdami teisėtą pagrindą, kuris yra viršesnis už  jūsų interesus, teises ir laisves. Bet kuriuo atveju mes toliau tvarkysime jūsų asmens duomenis, jei tai būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė  perkelti  duomenis

Jūs turite teisę prašyti jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte ir kuriuos tvarkome sutikimo pagrindu ar įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus, pateikti jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Jūs taip pat turite teisę prašyti perkelti tokius duomenis kitam duomenų valdytojui.

Sutikimo atšaukimas

Paprastai „Intrum“ netvarko duomenų sutikimo pagrindu. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad kai kurie tvarkymo veiksmai gali būti atliekami remiantis sutikimu, todėl tokiais atvejais jūs  turite teisę atšaukti  sutikimą ir mes nustosime toliau tvarkyti jūsų duomenis kai tokio tvarkymo pagrindas – sutikimas.

Mes taip pat informuosime kitus, kuriems perdavėme jūsų duomenis, apie jūsų prašymą (-us).

Kur kreiptis dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo?

Jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, įskaitant ir naudojimosi aukščiau nuodytomis teisėmis, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną ir mes išsamiai ištirsime jūsų skundą.

Duomenų apsaugos pareigūnas: DPO_LT@intrum.com

Jei mūsų atsakymas jūsų netenkina arba jūs manote, kad mes neteisėtai ar nesąžiningai tvarkome jūsų asmens duomenis, jūs galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

Jei turite daugiau klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.

Nuolat tobulindami ir plėtodami savo Paslaugas ir interneto svetaines galime kartais keisti šią Privatumo politiką. Dėl tokių pakeitimų jūsų teisės nebus apribotos. Padarę esminių pakeitimų arba kai, mūsų manymu, to reikia, apie tai jums pranešime “Intrum” interneto svetainėje, taip pat galime pranešti paštu, el. paštu arba kitu pasirinktu būdu ne vėliau kaip likus 20 kalendorinių dienų iki tokių pakeitimų įsigaliojimo. Paprašius, su Privatumo politika galima susipažinti ir atvykus į „Intrum“ .

„Intrum“ Privatumo politika, galioja nuo 2020 m. rugsėjo 14 d.