Privatumo pareiškimas

Šis pareiškimas taikomas jums po paraiškos užimti tam tikras pareigas bendrovėje „Intrum“ pateikimo. „Intrum“ yra tarptautinė bendrovė, turinti daug įvairių padalinių įvairiose šalyse. Įgyvendinant šį privatumo pareiškimą, „Intrum“ padalinys, kuriam pateikėte paraišką, bus atsakingas už jūsų asmens duomenų apsaugą (duomenų valdytojas). Šiame pareiškime nurodoma, kaip mes naudojame jūsų asmens duomenis, gautus iš jūsų ar trečiųjų šalių, paraiškų pateikimo metu. Mes galime atnaujinti šį pareiškimą jūsų neinformuodami, todėl rekomenduojame jį reguliariai peržiūrėti. Ši privatumo politikos versija buvo paskelbta 2018 m. balandžio 1 d.

1. Asmens duomenų rūšys

Kai pateikiate mums paraišką, mes renkame šią informaciją:

 • Kontaktiniai duomenys. Tai yra vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, gimimo data.
 • Jūsų gyvenimo aprašymo informacija. Tai yra jūsų karjeros istorija, išsilavinimo istorija, įgūdžiai, kalbos mokėjimas ir kita informacija, esanti jūsų gyvenimo aprašyme.
 • Motyvacinis laiškas. Visa informacija, esanti motyvaciniame laiške.
 • Tinkamumas eiti pareigas. Jums gali reikėti pateikti informaciją, kad jūs teisiškai galite eiti pareigas.

Be to, atsižvelgiant į pareigas, dėl kurių kreipiatės, mes galime gauti informaciją iš trečiųjų šalių:

 • Vidinės paraiškos. Jei jūs jau dirbate „Intrum“ ir teikiate paraišką užimti kitas pareigas, mes galime naudoti jūsų asmens bylos informaciją kaip papildomą informaciją.
 • Įvertinimas. Mes galime patikrinti jūsų įgūdžius, asmeninius ar pažinimo gabumus. Tokie įvertinimai įprastai atliekami naudojant trečiųjų šalių programinę įrangą ar pasinaudojant trečiųjų šalių atliktų įvertinimų rezultatais. Prieš atliekant tokį įvertinimą mes pateiksime jums informaciją, susijusią su jūsų konkrečia situacija.
 • Išankstinis patikrinimas prieš įdarbinant. Atsižvelgdami, į kokias pareigas kandidatuojate ir kokioje šalyje, mes galime paprašyti eksperto atlikti išankstinį patikrinimą, kad įsitikintume, ar nėra jokių aplinkybių, dėl kurių negalėtumėte eiti tų pareigų. Patikrinimo turinys ir tikslas, taip pat jo atlikimo ar neatlikimo faktas, bus aptarti su jumis prieš jį atliekant.
 • Rekomendacijos. Mes galime paprašyti rekomendacijų iš asmenų, su kuriais dirbote. Įprastai mes kreipiamės į tuos asmenis, kuriuos jūs nurodėte ir pateikėte kontaktinius duomenis. Jei jau dirbate „Intrum“, mes galime paprašyti rekomendacijų jūsų vadovo ir (arba) bendradarbių jums nežinant.

 

Esant tam tikroms aplinkybėms mes galime tvarkyti jūsų ypatingus duomenis, t. y. duomenis apie jūsų lytį, norėdami užtikrinti mūsų kandidatų ir darbuotojų įvairovę.

2. Tvarkymo tikslai

Duomenų valdytojas tvarkys jūsų duomenis šiais tikslais:

 • Įdarbinimas. Mes tvarkome jūsų duomenis, norėdami įsitikinti, kad jūs esate tinkamas kandidatas užimti pareigas, dėl kurių kreipėtės.
 • Ginčų sprendimas. Mes galime tvarkyti asmens duomenis, norėdami spręsti ginčus, skundus ar vykdyti teisines procedūras.
 • Atitikimas teisei. Mes galime tvarkyti jūsų duomenis, norėdami užtikrinti atitikimą teisės normos ar vykdydami teismų sprendimus.

3. Asmenys, turintys prieigą prie jūsų duomenų

Duomenų valdytojas gali perduoti jūsų duomenis tretiesiems asmenims šiais atvejais:

 • Jei gauname informaciją iš trečiųjų šalių (kaip nurodyta prieš tai), mes jiems pateiksime jūsų vardą, pavardę ir kitą reikalingą informaciją, kad gautume su jumis susijusią informaciją.
 • Galime perduoti jūsų asmens duomenis asmenims, veikiantiems mūsų vardu, pvz., paslaugų teikėjams. Tokiais atvejais minėti tretieji asmenys gali naudoti jūsų duomenis tik aukščiau nurodytais tikslais ir tik pagal mūsų pateiktus nurodymus.
 • Mūsų darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų. Tokiu atveju prieiga suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti aukščiau nurodytus tikslus ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
 • Jūsų asmens duomenis galime pateikti pagal įstatymo ar teismo sprendimo reikalavimus, pvz., teisėsaugos ir kitoms valdžios institucijoms.

4. Jūsų asmens duomenų vieta

Mūsų turimi jūsų asmens duomenys bus prieinamai personalui Europos ekonominėje erdvėje. Taip pat duomenys gali būti prieinami Šveicarijoje, kurioje asmens duomenų apsaugos lygis toks pat kaip ir Europos Sąjungoje.

„Intrum“ jūsų asmens duomenų saugojimui naudojasi trečiųjų asmenų, kurie gali būti įsikūrę ne Europos ekonominėje erdvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV, paslaugas. Įprastai šiose šalyse asmens duomenų apsaugos įstatyminis lygis nėra toks pat kaip Europos Sąjungoje. Tokiu atveju „Intrum“ užtikrins sutarties sudarymą su trečiaisiais asmenimis, kad užtikrintų jūsų duomenų saugumą. Jei norite gauti sutarties kopiją, kreipkitės pagal žemiau nurodytus kontaktinius duomenis. Mes taip pat galime vadovautis Privatumo apsaugos programa, kuri įpareigoja JAV bendroves laikytis didesnės duomenų apsaugos, negu to reikalauja JAV įstatymai. Kreipkitės pagal žemiau nurodytus kontaktinius duomenis, jei norite sužinoti daugiau.

5. Asmens duomenų laikymas

Mes saugome jūsų asmens duomenis nustatytą laiko tarpą, o išnykus būtinybei juos tvarkyti pagal nurodytus tikslus, juos ištrinsime. Tai reiškia, kad jūsų informaciją saugosime paraiškų dėl darbo pateikimo laikotarpiu ir sunaikinsime ją atrinkę tinkamą kandidatą. Jeigu pasirinksime jus kaip tinkamą kandidatą, saugosime jūsų asmens duomenis jūsų asmens byloje pagal žmogiškųjų išteklių valdymo gaires.

Tuo atveju, jei jūs nepateikėte savo nesutikimo, mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis 1 metus po atrankos pabaigos tuo tikslu, kad pateikti jums pasiūlymus dalyvauti kitose atrankose

 

6. Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų duomenis

Mes tvarkome jūsų asmens duomenis, nes toks tvarkymas yra būtinas mūsų teisėtų interesų tikslais. Mūsų teisėtas interesas šiuo atveju yra įdarbinti kvalifikuotus kandidatus. Kai kuriais atvejais mes esame teisiškai įpareigoti tvarkyti jūsų duomenis.

 

7. Jūsų teisės pagal duomenų apsaugos teisės aktus

Jūs turite atitinkamas teises pagal Europos Sąjungos teisės aktus duomenų apsaugos srityje.

 

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę gauti kopiją mūsų turimų asmens duomenų apie jus ir išsamią informaciją, kaip mes juos naudojame.

 

Jūsų asmens duomenys įprastai bus pateikiami raštu, nebent prašytumėte pateikti kita forma, ar elektronine forma, jeigu prašymas pateiktas elektroninėmis priemonėmis.

 

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Mes imamės reikiamų priemonių, kad turima informacija apie jus būtų tiksli ir išsami. Bet jeigu jūs manote, kad ji tokia nėra, jūs galite paprašyti ją atnaujinti ar pakeisti.

 

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Esant tam tikroms aplinkybėms, pvz., jei surinkti duomenys nebereikalingi naudoti pagal pirminį tikslą arba jūs atšaukiate savo sutikimą, jūs galite paprašyti sunaikinti jūsų duomenis. Bet kuriuo atveju reikia išlaikyti visų veiksnių pusiausvyrą. Pavyzdžiui, mes galime turėti teisinių įsipareigojimų, dėl kurių negalėtumėme tenkinti jūsų prašymo.

 

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms aplinkybėms, pvz., jei jūs manote, kad mūsų turima informacija apie jus nėra tiksli ar nėra validaus tikslo daugiau ją naudoti, jūs galite paprašyti sustabdyti jūsų asmens duomenų naudojimą.

 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę prašyti perkelti jūsų asmeninę informaciją, kurią mums pateikėte, jūsų pasirinktam trečiajam asmeniui.

 

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę prieštarauti duomenų tvarkymui, kuris šiuo atveju pagrįstas mūsų teisėtu interesu. Jūsų prieštaravimo atveju mes toliau netvarkysime jūsų asmens duomenų, nebent turėtumėme pagrįstą teisėtą pagrindą tai daryti. Svarbu pažymėti, kad tai reiškia, jog mes toliau nesvarstysime jūsų kandidatūros.

 

Teisės, susijusios su automatiniu sprendimų priėmimu

Jūs turite teisę nebūti automatizuoto sprendimų priėmimo objektu, įskaitant profiliavimo, kadangi tai jums sukelia teisines ar panašias reikšmingas pasekmes. „Intrum“ įprastai nenaudoja automatizuoto sprendimų priėmimo ar profiliavimo įdarbinimo metu, tačiau jei jūs tapote tokio sprendimo objektu ir nesutinkate su juo, jūs galite susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau nurodytais kontaktais ir paprašyti peržiūrėti sprendimą.

 

Teisė atšaukti sutikimą

Daugeliu atvejų mums nereikia jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tačiau tam tikrais atvejais mes galime paprašyti jūsų sutikimo tai daryti. Tokiais atvejais jūs turite teisę atšaukti savo sutikimą dėl tolesnio duomenų naudojimo.

 

Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai

Jūs turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, ten, kur yra jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas pažeidimas, jeigu manote, kad su jumis susijęs asmens duomenų tvarkymas atliekamas pažeidžiant duomenų apsaugos reglamentą.

 

8. Kontaktiniai duomenys

Jei norite susitiekti su mūsų Duomenų apsaugos pareigūnu dėl jūsų duomenų apsaugos, kreipkitės el. paštu sprendimas.lt@intrum.com.