Paskelbta naujausia 2022 m. „European Consumer Payment Report“.

Skaitykite daugiau ›

Mes apsaugome jūsų duomenis

Mums svarbu, kad visi žinotų, kokius asmens duomenis mes tvarkome, kodėl tai darome ir kokias teises turi kiekvienas.

Privatumo politika

„Intrum“ atsakingai saugo visų duomenų subjektų, su kuriais turi santykių savo veikloje, privatumą, nepaisant to, ar asmens duomenis tvarkome savo vardu, ar tai darome kitų asmenų pavedimu. Mums svarbu užtikrinti, kad duomenų subjektai būtų tinkamai informuoti apie tai kokius asmens duomenis mes tvarkome, kodėl tai darome ir kokios yra jų teisės. Todėl mes prašome atidžiai perskaityti šią privatumo politiką, kurioje pateikta informacija apie tai, kaip „Intrum“ tvarko jūsų asmens duomenis.

Privatumo politika numato, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis vykdydami savo veiklą, pavyzdžiui, atlikdami skolų išieškojimo veiksmus, įsigiję reikalavimo teisę į jūsų skolą. Tam tikrų paslaugų atveju mes veikiame tik kaip duomenų tvarkytojas ir tvarkome jūsų asmens duomenis pagal mūsų kliento nurodymus, pavyzdžiui teikdami priminimų paslaugas. Tokiu atveju dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, susijusio su šiomis paslaugomis, turite kreipkitės į jūsų susitarimo šalį.

Mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis įvairiais atvejais, priklausomai nuo to, kas jūs esate – klientas, skolininkas, tiekėjas ar kandidatas užimti darbo poziciją. Mes taip pat galime tvarkyti savo interneto svetainės lankytojų duomenis, priklausomai nuo to, kokiu būdu jūs komunikuojate su mūsų bendrove. Nepriklausomai nuo situacijos, mes įsipareigojame neparduoti, nekomercializuoti ir nenaudoti jūsų asmens duomenų, pažedžiant duomenų apsaugos teisės aktus.

Jei esate skolininkas, daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite čia.

Jei esate kandidatas užimti darbo poziciją, daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite čia.

Jei esate esamas ar potencialus klientas, tiekėjas ar kitas asmuo, kurio asmens duomenis mes tvarkome, daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite čia.

Jei jūs norite pranešti mums apie duomenų saugumo pažeidimą ar pateikti prašymą dėl savo duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, galite kreiptis į mūsų bendrovę užpildę pateiktą pranešimą.

Privatumo politika

Ši Privatumo politika numato kaip tvarkome “Intrum” klientų, tiekėjų, kitų verslo partnerių atstovų bei kitų asmenų, kurie turi kokius nors ryšius su Intrum, asmens duomenis.

Kodėl mes gauname ir tvarkome jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, siekiant sudaryti ar įgyvendinti susitarimą su jumis ar jūsų atstovaujama bendrove. Mes taip pat galime tvarkyti savo interneto svetainės ar patalpų lankytojų duomenis, priklausomai nuo to, kokiu būdu jūs komunikuojate su mūsų bendrove. Jus gali dominti mūsų siūlomi mokymai, renginiai ar mūsų teikiama informacija.

Mes tvarkysime jūsų asmens duomenis tik turėdami tinkamą teisinį pagrindą. Tai reiškia, kad toks tvarkymas yra būtinas siekiant sudaryti ir (ar) vykdyti sutartį su jumis ar jūsų atstovaujama bendrove ar norint atlikti veiksmus prieš sudarant sutartį. Vadovaujantis mūsų teisėtu interesu ir/ar sutikimu mes galime tvarkyti jūsų duomenis norėdami pateikti jus dominančią informaciją, susijusią su mūsų bendrovės paslaugomis, informaciją apie atliktus tyrimus, planuojamus renginius, mokymus ar siekiant įgyvendinti būtinas ar pageidaujamas užduotis, kylančias iš verslo bendradarbiavimo santykių.

Mes galime pateikti jūsų duomenis tyrimą atliekančioms priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms, taip pat galime tvarkyti duomenis siekdami išvengti, kontroliuoti ar įrodyti sukčiavimą, pinigų plovimą ir kitas nusikalstamas veikas.

Jūsų duomenys bus laikomi saugiai pagal duomenų apsaugos teisės aktų nuostatas.

Kokius jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir kodėl?

Mes tvarkome informaciją, būtiną sutartinių ar verslo santykių palaikymui. Bendravimui su jumis ir saugiam tapatybės nustatymo užtikrinimui mums reikalingi jūsų vardas, pavardė, pareigos ir kontaktiniai duomenys, t. y. adresas, telefono numeris ir el. paštas.

Siekdami užtikrinti savo darbuotojų ir jūsų bei duomenų saugumą, kai kuriose savo patalpose mes naudojame vaizdo stebėjimo kameras, taip pat galime paprašyti jūsų nurodyti jūsų vardą ir telefono numerį siekiant patekti į mūsų patalpas.  Praėjus neilgam laikotarpiui, mes sunaikiname įrašus, išskyrus atvejus kai turime pareigą juos saugoti.

Mes galime pateikti jūsų duomenis tyrimą atliekančioms priežiūrą vykdančioms valstybės institucijoms, taip pat galime tvarkyti duomenis siekdami išvengti, kontroliuoti ar įrodyti sukčiavimą, pinigų plovimą ir kitas nusikalstamas veikas.

Jeigu su jumis nėra sutarta kitaip ar tai nėra būtina siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, mes netvarkome specialių kategorijų asmens duomenų (dažnai vadinamų ypatingais asmens duomenimis, t. y. duomenų, atskleidžiančių rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus, narystę profesinėse sąjungose, jūsų sveikatos duomenų, duomenų apie lytinį gyvenimą).

Ar mes teiksime jūsų asmens duomenis  kitiems?

Mes galime teikti jūsų asmens duomenis mūsų tiekėjams, kurie teikia mums paslaugas, pvz., pašto ir spausdinimo paslaugos, teisinio atstovavimo paslaugos ir kt. Mes taip pat galime teikti jūsų asmens duomenis savo klientams jeigu jūs atstovaujate tiekėją, kurį pasitelkiame teikdami paslaugas klientams bei valstybės institucijoms.

Mūsų darbuotojai taip pat turi prieigą prie asmens duomenų. Tokiu atveju prieiga suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti nustatytus tikslus ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo įsipareigojimų.

Ar jūsų asmens duomenys bus perduoti į kitą šalį?

Mes priklausome „Intrum“ įmonių grupei, todėl galime perduoti jūsų duomenis į kitą šalį. Tokiu atveju mes užtikriname jūsų duomenų apsaugą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus. Paprastai jūsų duomenys nebus perduoti į šalį, nepriklausančią Europos ekonominei erdvei (EEE). Tačiau tarptautinio skolų išieškojimo atvejais Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų atstovui, dirbančiam atitinkamoje šalyje. Jūsų duomenų tvarkymui galime pasitelkti trečiuosius  asmenis (paslaugų teikėjus), kurie gali vykdyti veiklą ne Europos ekonominėje erdvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV (jeigu užtikrinama tinkama apsauga). Mes neperduosime jūsų asmens duomenų į šalis, nepriklausančias EEE, jei negalėsime užtikrinti tinkamo lygio apsaugą. Todėl mes užtikriname, kad visi duomenų gavėjai yra pasirašę ES Standartines sutarties sąlygas, ir (arba) atliktas kiekvieno atvejo duomenų  teikimo poveikio vertinimas siekiant patvirtinti perdavimą, arba šalis užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, Mes galime pateikti informaciją už šių grupių ribų norėdami užkirsti kelią sukčiavimui arba jei tai privalome padaryti pagal teisės aktų reikalavimus.

Kiek ilgai tvarkome jūsų asmens duomenis?

Mes tvarkysime jūsų duomenis tiek, kiek tai bus reikalinga teisėtam tikslui, dėl kurio jie buvo gauti, kiek mes turėsime teisėtą interesą juos tvarkyti, t. y., kiek reikės užtikrinti tinkamą mūsų sutarties vykdymą ar iki naikinamosios senaties termino pabaigos, kad galėtumėme apsiginti teisinių reikalavimų atveju. Mes turime pareigą saugoti jūsų duomenis tam tikrą laiko tarpą sukčiavimo, pinigų plovimo prevencijos ir nustatymo tikslais bei finansiniams auditams.

Vadovaudamiesi atsarginių duomenų kopijų saugojimo tvarka mes sunaikinsime ir jūsų duomenų atsarginę kopiją, tačiau tik tuo atveju ir tik tada, kai atsarginė kopija bus atnaujinama,. Mes visiškai ištrinsime jūsų duomenis kai atsarginė kopija bus trinama pagal atsarginių duomenų kopijų saugojimo tvarką.

Ar jums bus taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas?

Mes nenaudosime jūsų duomenų automatizuotam sprendimų priėmimui.

Kokias teises turite?

Svarbu suprasti tai, kad mes tvarkome jūsų duomenis ir jūs dėl to turite jaustis gerai. Nors mums ir nereikia jūsų sutikimo tvarkyti jūsų duomenis, tačiau jūs turite daug teisių, susijusių su jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Jūsų teisės. Ką tai reiškia?

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę paprašyti informacijos, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, įskaitant:

  • Kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis
  • Kokių kategorijų asmens duomenis mes tvarkome
  • Kam perduodame jūsų asmens duomenis
  • Kiek ilgai saugome jūsų asmens duomenis arba tokio laikotarpio nustatymo kriterijai
  • Kokias teises jūs turite
  • Iš kokių šaltinių  gavome jūsų asmens duomenis (jei juos gavome ne tiesiogiai iš jūsų)
  • Ar tvarkymas apima ir automatizuotą sprendimų priėmimą (vadinamąjį profiliavimą)
  • Ar jūsų asmens duomenys buvo perduoti į šalį, nepriklausančią EEE, kaip užtikriname jūsų duomenų saugumą.

Visą aukščiau nurodytą informaciją galima rasti šioje Privatumo politikoje.

Jūs taip pat turite teisę paprašyti mūsų jūsų tvarkomų duomenų kopijos. Už papildomas kopijas gali būti taikomas nustatytas mokestis.

Teisė ištaisyti duomenis

Svarbu, kad mūsų turima informacija apie jus būtų teisinga, todėl prašome informuoti, jei bet kurie jūsų asmens duomenys yra neteisingi, pvz., pasikeitė jūsų pavardė ar jūs pakeitėte gyvenamąją vietą.

Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam)

Jei mes tvarkome jūsų duomenis neteisėtai, pavyzdžiui, ilgiau nei reikia ar be pateisinamos priežasties, jūs galite paprašyti mūsų ištrinti šią informaciją.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę į asmens duomenų tvarkymo apribojimą, jei paprašėte ištaisyti jūsų asmens duomenis ar pareiškėte nesutikimą dėl tolesnio duomenų tvarkymo, iki kol mes įvertinsime jūsų prašymą ir patvirtinsime jūsų duomenų tikslumą (ar juos ištaisysime pagal jūsų nurodymus) ar išsiaiškinsime aplinkybes dėl jūsų nesutikimo. Tai reiškia, kad tokiu atveju mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis (išskyrus asmens duomenų saugojimą) tik turėdami jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, siekiant apsaugoti kito asmens teises arba apginti viešąjį interesą. Jūs taip pat galite paprašyti apriboti duomenų tvarkymą , jei mes tvarkome jūsų duomenis neteisėtai, bet jūs nenorite, kad juos ištintumėme.

Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu

Jūs galite nesutikti su duomenų tvarkymu, jei manote, kad mes neturime teisės tvarkyti jūsų asmens duomenis. Jūsų nesutikimo atveju mes galime toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis tik turėdami teisėtą pagrindą, kuris yra viršesnis už  jūsų interesus, teises ir laisves. Bet kuriuo atveju mes toliau tvarkysime jūsų asmens duomenis, jei tai būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisė  perkelti  duomenis

Jūs turite teisę prašyti jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte ir kuriuos tvarkome sutikimo pagrindu ar įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus, pateikti jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Jūs taip pat turite teisę prašyti perkelti tokius duomenis kitam duomenų valdytojui.

Sutikimo atšaukimas

Paprastai „Intrum“ netvarko asmens duomenų sutikimo pagrindu. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad kai kurie tvarkymo veiksmai gali būti atliekami remiantis sutikimu, todėl tokiais atvejais jūs  turite teisę atšaukti  sutikimą ir mes nustosime toliau tvarkyti jūsų duomenis kai tokio tvarkymo pagrindas – sutikimas..

Mes taip pat informuosime kitus, kuriems perdavėme jūsų duomenis, apie jūsų prašymą (-us).

Kur kreiptis dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ar teisių įgyvendinimo?

Jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, įskaitant ir naudojimosi aukščiau nuodytomis teisėmis, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną ir mes išsamiai ištirsime jūsų skundą.

Duomenų apsaugos pareigūnas: DPO_LT@intrum.com

Jei mūsų atsakymas jūsų netenkina arba jūs manote, kad mes neteisėtai ar nesąžiningai tvarkome jūsų asmens duomenis, jūs galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt).

Jei turite daugiau klausimų dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, kreipkitės į mūsų duomenų apsaugos pareigūną.

Duomenų subjekto teisės

Jei norite pateikti prašymą dėl bet kurios iš jūsų privatumo teisių, galite pateikti prašymą elektroniniu būdu čia.

Pranešimas apie duomenų pažeidimą

Kai yra tikėtina, kad tai sukels didelį pavojų fizinių asmenų teisėms ir laisvėms, mes taip pat nedelsdami turime informuoti susijusį duomenų subjektą. Jei norite padėti mums vykdyti šiuos svarbius įsipareigojimus, informuokite mus apie jums žinomus duomenų pažeidimus, spustelėdami šią forma.

Slapukų politika

Įmonė – „Intrum “ AB (vieša įmonė) – naudoja slapukus savo svetainėje (www.intrum.com)

Slapukai yra nedideli, iš raidžių arba skaičių sudaryti failai, įdiegiami jūsų naudojamame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje ir kt.) kiekvieną kartą, kai lankotės interneto svetainėje. Mes naudojame slapukus, kad galėtumėte naudotis mūsų svetaine ir visomis jos funkcijomis. Slapukai yra būtini, jei norite naudotis mūsų interneto svetaine arba tam tikromis jos funkcijomis. Mes naudojame slapukus, kad padarytume svetainės našumą optimalesniu bei pagerintume vartotojų patirtį (našumo slapukai); slapukai padeda geriau suprasti mūsų svetainės lankytojus, patobulinti svetainę, produktus, paslaugas ir rinkodarą (analizės slapukai). 

Pagal galiojančius įstatymus, našumo ir analizės slapukus galėsime naudoti tik gavus jūsų sutikimą, jei pažymėjote atitinkamą langelį informaciniame slapukų pranešime mūsų svetainėje (pradiniame puslapyje). Šis pranešimas gali prisirodyti, kai, pvz., atitinkamas slapukas (žr. žemiau: „Slapukų nustatymai“) yra atmetamas arba panaikinamas.

Slapukus galite išjungti naršyklės nustatymuose. Atkreipkite dėmesį, kad visiškai išjungus slapukus, gali būti išjungiami būtinieji slapukai ir sutrikti svetainės veikimas. Jei išjungiate (visus) slapukus, tai gali sutrikdyti tam tikrų svetainės dalių veikimą. Be slapukų, galimybės pagerinti svetainės lankytojų patirtį bus ribotos. Pavyzdžiui, slapukų informacinis pranešimas pasirodys kiekvieną kartą apsilankius svetainėje, taip pat turėsite nustatyti kalbos parinktis iš naujo, po kiekvieno apsilankymo. Kitas variantas – nustatyti naršyklės parinktis taip, kad kiekvieną kartą, kai naudojami slapukai, būtumėte įspėti. 

Nurodytame tinklalapyje pateikta naudinga informacija apie slapukus: http://www.allaboutcookies.org/ 

Slapukai

Būtinieji slapukai

Pirmosios šalies

Serveris: www.intrum.lt
Pavadinimas: ASP.NET_SessionId        
Aprašas: bendrosios paskirties platformos seanso slapukas, naudojamas svetainėse, sukurtose taikant „Microsoft“ .NET paremtas technologijas. Serveris jį paprastai naudoja anoniminiam vartotojo seansui palaikyti.
Galiojimo trukmė: seansas

Serveris: www.intrum.lt
Pavadinimas: __RequestVerificationToken
Aprašas: tai klastojimo prevencijai skirtas slapukas, naudojamas interneto programose, sukurtose taikant ASP.NET MVC technologijas. Jis skirtas užkirsti kelią neteisėtam turinio skelbimui svetainėje (klastojimui per kryžmines svetainių užklausas). Šis slapukas neįrašo jokios informacijos apie vartotoją ir yra sunaikinamas užvėrus naršyklę.
Galiojimo trukmė: seansas

Serveris: intrum.lt
Pavadinimas: OptanonAlertBoxClosed
Aprašas: šis slapukas nustatomas svetainėse, naudojančiose tam tikras „OneTrust“ įstatymų atitikties dėl slapukų sprendimo versijas. Jis įrašomas tik po to, kai lankytojams pateikiamas informacinis pranešimas dėl slapuko. Kai kuriais atvejais lankytojai turi patys aktyviai išjungti šį pranešimą. Slapukas suteikia galimybę svetainėms nerodyti to paties pranešimo vienam vartotojui daugiau kaip vieną kartą. Šio slapuko galiojimo trukmė – vieni metai, jame nėra įrašoma jokia asmens informacija.
Galiojimo trukmė: vieni metai

Serveris: www.intrum.lt
Pavadinimas: OptanonConsent
Aprašas: šį slapuką įrašo „OneTrust“ įstatymų atitikties dėl slapukų sprendimas. Jame saugoma informacija apie slapukų, kurie yra naudojami svetainėje, kategorijas bei duomenys apie lankytojų pateiktus draudimus ar leidimus naudoti konkrečios kategorijos slapukus. Šis slapukas suteikia galimybę svetainės savininkams vartotojų naršyklėse neįrašyti slapukų, kurių kategorijai vartotojas nesuteikė leidimo. Įprasta šio slapuko galiojimo trukmė – vieni metai. Lankytojui sugrįžus į svetainę, atkuriamos įsimintos konkretaus lankytojo parinktys. Šis slapukas neįrašo jokios informacijos, galinčios atskleisti svetainės lankytojo tapatybę.
Galiojimo trukmė: vieni metai

 

Našumo slapukai

Pirmosios šalies

„Google“ (_ga; _gat; _gid)
Šie slapukai naudojami rinkti informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Šią informaciją naudojame ataskaitoms sudaryti ir svetainei tobulinti. Slapukai informaciją renka būdu, kuris tiesiogiai neatskleidžia niekieno tapatybės. Jie įrašo tokius duomenis kaip svetainės lankytojų skaičius; informacija apie svetainę, iš kurios buvo pereita į mūsų svetainę; informacija apie aplankytus puslapius.

Skaitykite „Google“ privatumo ir duomenų apsaugos apžvalgą: (https://support.google.com/analytics/answer/6004245)

Serveris: intrum.lt
Pavadinimas: _ga
Aprašas: šio slapuko pavadinimas susijęs su „Google Universal Analytics“, svarbiu dažniau naudojamų „Google“ analizės paslaugų atnaujinimu. Šis slapukas naudojamas unikaliems vartotojams atskirti priskiriant jiems atsitiktine tvarka sugeneruotą numerį, skirtą klientui identifikuoti. Slapukas naudojamas kiekvieną kartą svetainei gavus užklausą atverti konkretų puslapį ir yra skirtas lankytojų, seansų ir kampanijų duomenims, reikalingiems analizės ataskaitoms, skaičiuoti. Pagal numatytąsias nuostatas, slapukas baigia galioti praėjus 2 metams, tačiau šį laikotarpį gali koreguoti svetainės savininkai.
Galiojimo trukmė: 2 metai

Serveris: intrum.lt
Pavadinimas: _gat_UA-118269715-14
Pavadinimas: _gat_UA-118269715-25
Aprašas: šiuos šablono tipo slapukus įrašo „Google Analytics“. Pavadinime esantis šablono elementas skirtas unikaliam identifikaciniam paskyros arba su ja susijusios svetainės numeriui. Tai _gat slapuko variantas, naudojamas „Google“ įrašomų duomenų kiekiui gausiai lankomose svetainėse apriboti.
Galiojimo trukmė: kelios sekundės

Serveris: intrum.lt
Pavadinimas: _gid
Aprašas: šio slapuko pavadinimas susijęs su „Google Universal Analytics“. Jis įrašo ir atnaujina unikalią kiekvieno aplankyto puslapio reikšmę.
Galiojimo trukmė: viena diena

Kaip galiu pakeisti slapukų nuostatas?

Dauguma interneto naršyklių turi nuostatas, leidžiančias kontroliuoti didžiosios dalies slapukų naudojimą. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir peržiūrėti, kokie slapukai yra naudojami, apsilankykite www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Daugiau informacijos apie slapukų valdymą populiariausiose naršyklėse:

Norėdami gauti informacijos apie kitas naršykles, apsilankykite jų kūrėjų svetainėse

Susisiekite su mumis
„Intrum“ AB (vieša įmonė)
Hesselmans torg 14
SE-105 24 Stokholmas, Švedija.
Tel: + 46 (0)8 546 102 00
GDPO@intrum.com

Pastarąjį kartą atnaujinta: 2020-05-18

 

Sąlygos ir nuostatos

Informacija apie „Intrum“ ir jos dukterines įmones, partnerius bei jų teikiamas paslaugas svetainėje pateikiama siekiant supažindinti. Remiantis šia informacija, negalima parduoti jokių vertybinių popierių arba priimti kitų investicinių sprendimų.

Informacija šioje svetainėje pateikiama tokia, kokią matote, be jokių garantijų ar sąlygų, nei išreikštų, nei numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiomis numanomomis garantijomis ar tinkamumo prekybai sąlygomis, tinkamumą tam tikram tikslui arba ne. Todėl visos tokios numanomos sąlygos ir garantijos yra atmetamos.

Lankydamiesi šioje svetainėje, jūs sutinkate, kad „Intrum“ nebus atsakinga už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, kilusius dėl šioje svetainėje naudojamos informacinės ar kitos medžiagos, ar bet kurią kitą hipertekstinę svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokį prarastą pelną, verslo nutraukimą, programų praradimą ar kt., net jei mes aiškiai informuojami apie tokios žalos galimybę.

Kitos svetainės, galimai paminėtos ar nurodytos šioje svetainėje, nėra pavaldžios „Intrum“. Todėl „Intrum“ negali atsakyti už šių svetainių turinį, kaip ir už šio sąrašo pateikimą. „Intrum“ pateikia nuorodas jūsų patogumui.

Leidžiama siųstis ir spausdinti svetainėje pateiktą medžiagą, siekiant peržiūrėti, skaityti ar išsaugoti nuorodą. Bet koks kitas šioje svetainėje esančios medžiagos kopijavimas, platinimas ar modifikavimas, elektronine arba spausdintine forma, be išankstinio raštiško „Intrum“ AB leidimo yra griežtai draudžiamas.

Bet kokia programinė įranga, gauta internetu, nėra patikima, todėl „Intrum“ perspėja svetainės lankytojus prieš parsisiunčiant bet kokią programinę įrangą internetu apie galimą riziką.

Pirmiau nurodytos išimtys ir apribojimai taikomi tik jei numatyta įstatymuose.

Copyright © 2001–2013 „Intrum“ AB Visos teisės saugomos. Šioje svetainėje esančios medžiagos autoriaus teisės priklauso „Intrum“ AB, dukterinėms įmonėms ar jos licencijų išdavėjams.

Tam tikri teiginiai jau išleistuose spaudos pranešimuose yra tik menami. Menami teiginiai nėra istoriniai faktai. Be to, tokie žodžiai, kaip „laukti“, „tikėtis“, „tikėti“, „planuoti“, „gairės“ ir kt., yra skirti menamiems teiginiams išreikšti. Visi šie menami teiginiai yra pagrįsti esamais „Intrum“ lūkesčiais. Tačiau ateities prognozės siejamos su rizika, neapibrėžtumu ir prielaidomis, kurios gali pasirodyti klaidingos ir dėl kurių „Intrum“ faktiniai rezultatai ir esama patirtis gali labai skirtis nuo menamų rezultatų ar kitų lūkesčių, išreikštų tokiuose menamuose teiginiuose.

Rizika, neapibrėžtumas ir prielaidos, galinčios turėti įtakos „Intrum“ veiklai, yra šios: galimybė, kad ekonominės ar kitos sąlygos gali sumažinti „Intrum“ produktų ir paslaugų paklausą visame pasaulyje. „Intrum“ gebėjimas sėkmingai įgyvendinti savo augimo planą, įskaitant galimybę pasiekti finansinio lankstumo tikslus pagal sąlygas, kurias numato „Intrum“; pokyčius TVS pramonėje ir rinkose, įskaitant klientų paslaugų ir produktų pasirinkimo pokyčius; konkurencinis spaudimas, dėl kurio sumažėja kainos ir (arba) prarandama rinkos dalis; rizika, susijusi su investicijomis ir operacijomis užsienio šalyse, įskaitant užsienio ekonomines sąlygas, valiutos kurso svyravimus, reguliavimo aplinką ir kultūrinius veiksnius; „Intrum“ gebėjimas sėkmingai integruoti naujausius ir būsimus išteklius, sąjungas ir investicijas; „Intrum“ gebėjimas apsaugoti savo nuosavybės teisei priklausančią informaciją ir technologijas; galimas pagrindinio verslo turto praradimas, įskaitant duomenų centrų pajėgumus, arba telekomunikacijų jungčių ar energijos šaltinių nutraukimas; įstatymų leidybos, apskaitos, reguliavimo ir komercinės aplinkos pokyčiai, turintys įtakos „Intrum“ gebėjimui rinkti, tvarkyti, kaupti ir naudoti duomenis; „Intrum“ gebėjimas pritraukti ir išlaikyti pagrindinius darbuotojus; ir konkurencinį poveikį, kurį gali turėti „Intrum“ kainodaros ir rinkodaros strategijos.

„Intrum“ neįsipareigoja atnaujinti jokių menamų teiginių tam, kad jie atspindėtų būsimus įvykius ar aplinkybes.

Slapukai, kai apsilankote mūsų svetainėje, o mes jums galime atsiųsti „slapukų“ į jūsų kompiuterį. Slapukas yra nedidelis teksto failas arba duomenų rinkinys, kurį galite aplankyti arba saugoti savo kompiuteryje. Slapukuose nėra asmeninės informacijos. Tačiau jei pateikiate mums tokią asmeniškai identifikuojamą informaciją (pvz., registruodamiesi dėl su internetu susijusios paslaugos ar mūsų pateikto slaptažodžio), ši informacija gali būti susieta su slapuke saugomais duomenimis. Yra dvi slapukų rūšys. Failas kompiuteryje išsaugomas ilgesnį laiką ir lieka kompiuteryje, net jį išjungus. Pavyzdžiui, toks slapukas gali būti naudojamas norint prisiminti lankytojo nustatymus paskutinį kartą apsilankius tam tikroje svetainėje. Kita slapuko rūšis – „sesijos slapukas“. Kai lankotės svetainėje, sesijos slapukai laikinai saugomi jūsų kompiuterio atmintyje. Sesijos slapukai jūsų kompiuteryje ilgą laiką neišsaugomi ir išnyksta iškart, kai uždarote žiniatinklio naršyklę.
 „Intrum“ interneto svetainė sesijos slapukų nenaudoja.

Jei norite išvengti slapukų, daugelyje interneto naršyklių galite pasirinkti slapukų blokavimo parinktį, ištrinti slapukus iš kietojo disko kompiuteryje arba būti perspėtas, kad tinklalapis turi slapukus prieš slapuko saugojimą. Perskaitykite savo naršyklės instrukcijas arba naudokite pagalbos parinktį, kad sužinotumėte daugiau apie šias funkcijas. Atminkite, kad kai kurie mūsų tinklalapiai gali netinkamai veikti be slapukų.

Asmeniškai identifikuojama informacija nebus renkama be jūsų žinios arba sutikimo, taip pat ši informacija nebus parduodama arba skolinama. Tik tokiu atveju, kad jums suteiktume konkretų produktą, paslaugą ar informaciją arba apdorotume sandorį, galime paprašyti jūsų asmeninės informacijos. Ši informacija gali būti: jūsų vardas, statusas, siuntimo adresas, atsiskaitymo adresas, el. pašto adresas, telefono numeriai ir (arba) telefakso numeriai. Asmeniškai identifikuojama informacija yra renkama tik tada, kai reikia pateikti produktą, paslaugą ar informaciją, apdoroti sandorį, arba jei pateikiate šią informaciją kitais tikslais, pavyzdžiui, pateikiant darbo paraišką.