Intrum palieka Baltijos šalių rinkas. Aktiva finansinė grupė įgyja Baltijos šalių įmones 

Daugiau informacijos > 

Privatumo pranešimas

Šis privatumo pranešimas numato kaip “Intrum” tvarko kandidatų, pretentuojančių užimti “Intrum” siūlomas atviras darbo pozicijas, asmens duomenis, gautus tiesiogiai iš kandidatų ar trečiųjų šalių kandidatų atrankos metu.

1. Tvarkomų asmens duomenų kategorijos

Kai kandidatuojate į atvirą darbo poziciją, galime tvarkyti žemiau nurodytus  jūsų asmens duomenis:

Asmens identifikavimo ir kontaktiniai duomenys.  Vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, telefono numeris.

Duomenys, susiję su išsilavinimu, kvalifikacija, darbo patirtimi, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Informacija apie išsilavinimą, užsienio kalbų mokėjimą, profesinius įgūdžius ir gebėjimus; informacija apie karjeros istoriją ir darbo patirtį (darbovietės, pareigos, darbo stažas); dalykinės savybės bei kita informacija, būtina siekiant įvertinti kandidato tinkamumą siūlomai pozicijai, kuri gali būti pateikiama kandidato gyvenimo aprašyme ir (ar) motyvaciniame laiške.

Jei jūs jau dirbate „Intrum“ ir pretenduojate užimti kitas pareigas, mes galime naudoti jūsų darbo byloje esančią informaciją.

Duomenys, būtini bendrųjų, profesinių gebėjimų bei asmenybės įvertinimui. Kai kuriais atvejais mes galime patikrinti jūsų įgūdžius, asmeninius ar bendruosius gebėjimus. Tokie įvertinimai įprastai atliekami naudojant trečiųjų šalių programinę įrangą ar pasinaudojant trečiųjų šalių atliktų įvertinimų rezultatais. Prieš atliekant tokį įvertinimą mes pateiksime jums informaciją, susijusią su jūsų konkrečia situacija.

Duomenys, būtini siekiant atlikti išankstinį patikrinimą prieš įdarbinant. Priklausomai nuo to, į kokias pareigas kandidatuojate, mes galime atlikti išankstinį patikrinimą, kad įsitikintume, ar jums pretenduojant į atitinkamas pareigas, kurias užimant gali kilti didelė interesų konflikto rizika ir ar nėra jokių kitų aplinkybių, dėl kurių negalėtumėte užimti pareigų, į kurias kandidatuojate.

Rekomendacijos. Prieš tai jus apie tai informavę, mes galime paprašyti rekomendacijų (rinkti jūsų asmens duomenis, susijusius su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis), iš asmenų, su kuriais anksčiau dirbote. Gavę jūsų sutikimą galime paprašyti rekomendacijų iš asmenų, su kuriais šiuo metu dirbate. Kreipsimės į tuos asmenis, kuriuos jūs nurodysite ir kurių kontaktinius duomenis pateiksite. Jei jau dirbate „Intrum“, mes galime paprašyti rekomendacijų iš jūsų vadovo ir (arba) bendradarbių. 

2. Asmens duomenų tvarkymo tikslai

”Intrum” tvarkys jūsų asmens duomenis šiais tikslais:

Atranka. Mes tvarkome asmens duomenis siekdami susisiekti su kandidatu bei suderinti galimas pokalbio datas, įvertinti kandidato profesinį tinkamumą užimti pareigas, dėl kurių kreiptasi, parengti reikiamus dokumentus siekiant įdarbinti kandidatą  ir pan.

Kandidatų patikimumo vertinimas prieš įdarbinimą. Tam tikrais atvejais mums būtina tvarkyti duomenis siekiant atlikti kandidato išankstinį patikrinimą dėl galimo intereso konflikto ar kitų aplinkybių dėl kurių kandidatas negalėtų užimti pareigų į kurias kandidatuoja, rizikos.

Ginčų sprendimas. Mes galime tvarkyti asmens duomenis, norėdami spręsti ginčus, skundus ar vykdyti teisines procedūras.

3. Asmens duomenų teikimas

”Intrum” vadovaudamasi asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais gali perduoti jūsų asmens duomenis patikimiems tretiesiems asmenims žemiau nurodytais atvejais tik:

 • Jei gauname informaciją iš trečiųjų šalių (kaip nurodyta aukščiau), mes jiems pateiksime jūsų vardą, pavardę ir kitą reikalingą informaciją, kad gautume su jumis susijusią informaciją.
 • Galime perduoti jūsų asmens duomenis savo tiekėjams (duomenų tvarkytojams),  veikiantiems mūsų pavedimu, pvz., paslaugų teikėjams. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti duomenis tik  aukščiau nurodytais tikslais ir tik pagal mūsų pateiktus nurodymus.
 • Jūsų asmens duomenis galime pateikti vykdydami teisės aktus ar teismo procesinį sprendimą, pvz., teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms.
 •  Galime perduoti jūsų asmens duomenis „Intrum“ įmonių grupės bendrovėms, tačiau tik tokia apimtimi, kokia leidžiama pagal asmens duomenų apsaugą reglamentuojančius teisės aktus. Kitiems duomenų gavėjams pagrįstais atvejais.
 •  “Intrum” darbuotojai turi prieigą prie asmens duomenų, tačiau tik tokia apimtimi kiek tai būtina siekiant įgyvendinti aukščiau nurodytus tikslus ir tik darbuotojai įsipareigoję laikytis konfidencialumo.

4. Asmens duomenų tvarkymo vieta

Mūsų turimi jūsų asmens duomenys bus prieinamai personalui Europos ekonominėje erdvėje. Taip pat duomenys gali būti prieinami Šveicarijoje, kurioje asmens duomenų apsaugos lygis toks pat kaip ir Europos Sąjungoje.

Jūsų duomenų tvarkymui galime pasitelkti trečiuosius  asmenis (paslaugų teikėjus), kurie gali vykdyti veiklą ne Europos ekonominėje erdvėje, įskaitant, bet neapsiribojant, JAV. Mes neperduosime jūsų asmens duomenų į šalis, nepriklausančias EEE, jei negalėsime užtikrinti tinkamo lygio apsaugos. Todėl mes užtikriname, kad visi duomenų gavėjai yra pasirašę ES standartines sutarties sąlygas ir įgyvendintos būtinos papildomos apsaugos priemonės,, siekiant patvirtinti perdavimą, arba kad šalis užtikrina tinkamą duomenų apsaugos lygį pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. , Mes galime pateikti informaciją už šių grupių ribų norėdami užkirsti kelią sukčiavimui arba jei tai privalome padaryti pagal teisės aktų reikalavimus.

5. Asmens duomenų tvarkymo laikotarpis

Mes  tvarkome jūsų asmens duomenis nustatytą laiko tarpą, kiek juos būtina tvarkyti aukščiau nurodytais tikslais, o išnykus būtinybei juos tvarkyti, juos ištrinsime. Tai reiškia, kad jūsų duomenis saugosime tol, kol vyksta kandidatų atrankos procesas, o jam pasibaigus bei atrinkus tinkamą kandidatą, juos ištrinsime, išskyrus atvejus, jeigu juos toliau tvarkyti būtina siekiant išspręsti ginčą, teikti valstybės institucijoms ir (arba) teismui. Jeigu pasirinksime jus kaip tinkamą kandidatą, tvarkysime jūsų asmens duomenis pagal mūsų bendrovės nustatytą darbuotojų asmens duomenų tvarkymo tvarką.

Tuo atveju, jei jūs duosite savo sutikimą, mes, siekdami informuoti jus apie atviras darbo pozicijas, galime tvarkyti jūsų asmens duomenis 1 metus po atrankos pabaigos.

6. Teisinis pagrindas tvarkyti jūsų duomenis

Priklausomai nuo duomenų tvarkymo tikslo, mes tvarkome jūsų asmens duomenis remdamiesi teisėtais tvarkymo pagrindais, kurie apima teisinės prievolės vykdymą, sutarties sudarymą, kai toks tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų ir kai dėl duomenų tvarkymo jūs duodate sutikimą, o taip pat siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. 

7. Jūsų teisės pagal duomenų apsaugos teisės aktus

Jūs, būdamas duomenų subjektu, turite atitinkamas teises pagal Europos Sąjungos teisės aktus duomenų apsaugos srityje.

 Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę paprašyti informacijos, kaip mes tvarkome jūsų asmens duomenis, įskaitant:

 • Kodėl mes tvarkome jūsų asmens duomenis
 • Kokių kategorijų asmens duomenis mes tvarkome
 • Kam perduodame jūsų asmens duomenis
 • Kiek ilgai saugome jūsų asmens duomenis arba tokio laikotarpio nustatymo kriterijai
 • Kokias teises jūs turite
 • Iš kokių šaltinių gavome jūsų asmens duomenis (jei juos gavome ne tiesiogiai iš jūsų)
 • Ar tvarkymas apima ir automatizuotą sprendimų priėmimą (vadinamąjį profiliavimą)
 • Ar jūsų asmens duomenys buvo perduoti į šalį, nepriklausančią EEE, kaip užtikriname jūsų duomenų saugumą.

Visą aukščiau nurodytą informaciją galima rasti šioje Privatumo politikoje.

Jūs taip pat turite teisę paprašyti mūsų jūsų tvarkomų duomenų kopijos. Už papildomas kopijas gali būti taikomas nustatytas mokestis.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Mes imamės reikiamų priemonių, kad turima informacija apie jus būtų tiksli ir teisinga. Tačiau jūs turite teisę kreiptis į mūsų bendrovę su prašymu ištaisyti jūsų asmens duomenis, jeigu nustatote, kad tvarkomi duomenys yra neteisingi ar netikslūs.  

 Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Esant tam tikroms aplinkybėms, konkrečiai, jei mūsų surinkti jūsų asmens duomenys nebereikalingi nustatytam tvarkymo tikslui ir (arba) tvarkomi neteisėtai, pvz. duomenys tvarkomi toliau jums atšaukus savo sutikimą, jūs galite kreiptis su prašymu ištrinti duomenis. Tačiau šiuo atveju reikia atsižvelgti ir į kitas aplinkybes, kurios lemia duomenų tvarkymo teisėtumą, pavyzdžiui, mes turime teisę tvarkyti jūsų asmens duomenis, nes turime pareigą vykdyti teisės aktų reikalavimus, todėl ne visais atvejais galėsime patenkinti jūsų prašymą.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms aplinkybėms jūs turite teisę prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą, pvz.,  jei paprašėte ištaisyti jūsų asmens duomenis ar pareiškėte nesutikimą dėl tolesnio duomenų tvarkymo, iki kol mes įvertinsime jūsų prašymą ir patvirtinsime jūsų duomenų tikslumą (ar juos ištaisysime pagal jūsų nurodymus) ar išsiaiškinsime aplinkybes dėl jūsų nesutikimo. Tai reiškia, kad tokiu atveju mes galime tvarkyti jūsų asmens duomenis (išskyrus asmens duomenų saugojimą) tik turėdami jūsų sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, siekiant apsaugoti kito asmens teises arba apginti viešąjį interesą. Jūs taip pat galite paprašyti apriboti duomenų tvarkymą, jei mes tvarkome jūsų duomenis neteisėtai, bet jūs nenorite, kad juos ištrintume.

Teisė perkelti duomenis

Jūs turite teisę prašyti jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte ir kuriuos tvarkome sutikimo pagrindu ar įgyvendinant sutartinius įsipareigojimus, pateikti jums ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu.

 Teisė nesutikti

Jūs galite nesutikti su duomenų tvarkymu, jei manote, kad mes neturime teisės tvarkyti jūsų asmens duomenis. Jūsų nesutikimo atveju mes galime toliau tvarkyti jūsų asmens duomenis tik turėdami teisėtą pagrindą, kuris yra viršesnis už  jūsų interesus, teises ir laisves. Bet kuriuo atveju mes toliau tvarkysime jūsų asmens duomenis, jei tai būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.

Teisės, susijusios su automatiniu sprendimų priėmimu

Jūs turite teisę nebūti automatizuoto sprendimų priėmimo objektu, įskaitant profiliavimą, kadangi tai jums gali sukelti teisines ar panašias reikšmingas pasekmes. „Intrum“ įprastai nenaudoja automatizuoto sprendimų priėmimo ar profiliavimo kandidatų atrankos ir įdarbinimo procese, tačiau jei jūs tapote tokio sprendimo objektu ir nesutinkate su juo, jūs galite susisiekti su mumis naudodamiesi žemiau nurodytais kontaktais ir paprašyti peržiūrėti sprendimą.

 Teisė atšaukti sutikimą

Daugeliu atvejų mums nereikia jūsų sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis. Tačiau tam tikrais atvejais mes galime paprašyti jūsų sutikimo tai daryti. Tokiais atvejais jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl tolesnio duomenų tvarkymo.

8. Kur kreiptis dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo

Jei pageidaujate susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu dėl savo asmens duomenų tvarkymo ir teisių įgyvendinimo, galite kreiptis el. paštu DPO_LT@intrum.com

Jei mūsų atsakymas jūsų netenkina arba manote, kad mes neteisėtai ar nesąžiningai tvarkome jūsų asmens duomenis, jūs galite kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt).